Ruszył program CO-OP

Ruszył program CO-OP

Program CO-OP jest realizowany w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i stanowi formułę współpracy nauki z biznesem umożliwiającą najlepszym studentom podjęcie pracy zawodowej podczas studiów oraz pozwalającą zdobyć pierwsze doświadczenia na rynku pracy. Założeniem programu jest odbycie płatnego stażu (minimum pół etatu). Czas trwania stażu ustala pracodawca ze studentem (min 2 miesiące, max 5). Staż można zrealizować w okresie wakacyjnym lub w trakcie trwania roku akademickiego przy jednoczesnej zgodzie na indywidualną organizację studiów (IOS).  Miejsce realizacji stażu student może wybrać sam lub skorzystać z bazy Biura Karier. Wynagrodzenie to minimum 3400 PLN brutto w pełnym wymiarze czasu pracy (w innych wypadkach wynagrodzenie będzie wypłacane proporcjonalnie). W pierwszym miesiącu wynagrodzenie wypłaca uczelnia, w kolejnych miesiącach dalsze zasady odbywania stażu ustalane są pomiędzy studentem a firmą.
Program CO-OP przeznaczony jest dla studentów studiów pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich, którzy uzyskali średnią ocen za poprzedzający semestr minimum 4,0 oraz spełniają inne wymogi projektu określone w Regulaminie. Student po dopełnieniu formalności przechodzi ocenę kompetencji miękkich z doradcami Biura Karier UMK oraz proces rekrutacji u pracodawcy.
W konkursie nie może brać udziału student, który w ramach programu CO-OP odbył już staż na tym samym kierunku i poziomie studiów. Zakres stażu związany jest bezpośrednio z efektami uczenia się zakładanymi dla kierunku studiów, na którym kształci się student, i zapewnia praktyczne wykorzystanie wybranych efektów uczenia się w toku zadań wykonywanych na stażu.

Więcej informacji tutaj